Forurensningsstatus i området for planlagt steinpark på Østmarkneset, Trondheim

Området på Østmarkneset som er planlagt å brukes som steinpark ble klassifisert som regionalt viktig friområde i 2006. Steinparken skal formidle Norges geologi samt geologiens betydning for biota og mineralske ressurser. Tilstandsklasser for forurenset grunn klassifiserer omfanget av forurensning i grunnen og gir føringer for hvilket forurensningsnivå som kan aksepteres. Parkområder kan ikke innefatte overflatejord der konsentrasjonene for utvalgte grunnstoffer og organiske forbindelser overskrider tilstandsklasse 2. Konsentrasjonene i overflatejorden på noen lokaliteter overskrider den helsebaserte normverdien for grunnstoffene arsen, bly, krom og sink, men overskrider ikke tilstandsklasse 2 for disse elementene. Forhøyede konsentrasjoner for disse element er forventet da den underliggende berggrunnen er grønnstein. Det er påvist polyklorerte bifenyler (PCB) i noen av betongelementene i området, men konsentrasjonen overskrider ikke tilstandsklasse 2. Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er det eneste stoffet der konsentrasjonene i to lokaliteter overskrider tilstandsklasse 2. Begge lokalitetene ligger rett ved åpenbare kilder.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2015.065
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Steinpark på Lade - et geologisk klasserom langs Ladestien
Project nr:
358500