Forurensningsstatus i havbunnssedimenter i Ofotfjorden, Tysfjorden og Tjeldsundet

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i samarbeid med SEA ECO AS fått i oppdrag av Ofoten Regionråd å utarbeide marine grunnkart over sjøområdene i kommunene Narvik, Evenes, Tjeldsund, Tysfjord og Ballangen. Som en del av prosjektet skal de kjemiske egenskapene til havbunnssedimentene undersøkes, og dette vil danne grunnlag for klassifisering av miljøtilstanden til de marine vannforekomstene i vannområdet Ofotfjorden. Prosjektområdet grenser opp til Astafjordprosjektet i nord, der NGU utførte tilsvarende kartlegging i 2006–2012.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.047
Page number:
48
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Marine grunnkart Ofoten-Tysfjorden-Tjeldsundet
Project nr:
375900
Fylke:
Nordland