Forurensningsbelastning i humusprøver fra østlige og indre Finnmark: tungmetaller, radioaktive elementer, arsen, og PAH16 og variasjoner i perioden 1995-2011

Prosjektet inngår i Framsenterets miljøgift flaggskip program under tema human helse. Øst-Finnmark har flere utfordringer: Utslipp av metallene nikkel og kobber samt svoveldioksid fra smelteverket i Nikel og malmoppredningen i Zapoljarnyj nær den norske grensen, med økte nivåer i jord også i de norske tilgrensende områder som resultat. Nivåene for tungmetaller, PAH og dioksiner i Sør-Varanger sammenlignes med nivåene for de samme stoffene i bakgrunnsområdene Karasjok og Kautokeino. Humus: Nikkel og kobber har høye konsentrasjoner i humus (0 – 3 cm) i Pasvik og Jarfjord områdene. Både nikkel og kobber har økende medianverdier for de to områdene i perioden fra 1995 – 2011. Begge tungmetallene er tydelig påvirket av utslipp fra smelteverket i Nikel. Høye konsentrasjoner av bly og kvikksølv på lokaliteter nær Kirkenes tyder på at det finnes kilder for disse tungmetallene lokalt i Kirkenes. Generelt har der vært en reduksjon av cesium-137 i humus mellom 1986 og 2011 på grunn av radioaktivt henfall av isotopen over tid og en vertikal transport av cesium-137 nedover i jordkolonnen. Det var et godt samsvar mellom målt isotopforhold for plutonium isotoper og americum-241 på alle humusprøvene og estimerte isotopforhold. De observerte nivåene av disse menneskeskapte radionuklider utgjør således ingen risiko for humanhelse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.042
Page number:
43 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Human helse: Sør-Varanger og Arkhangelsk - en integrert studie
Project nr:
343400
Fylke:
Finnmark