Forurensingsstatus i havbunnssedimenter i kommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora

Norges geologiske undersøkelse (NGU) utarbeider marine grunnkart i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, kommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora og flere næringsaktører. Som en del av prosjektet skal miljøtilstanden i regionen kartlegges. I mai-juni 2016 gjennomførte NGU feltarbeid med F/F Seisma, og hentet opp korte sedimentkjerner fra 10 stasjoner. Analyse av overflatesedimentenes innhold av tungmetaller og organiske miljøgifter gir oss et bilde av miljøtilstanden i de ulike delene av studieområdet. Prøvetaking ble prioritert i avsetningsbassenger der finkornet materiale samles opp uforstyrret over tid. Miljøgifter vil binde seg til organisk materiale og leirpartikler, og avsettes sammen med disse. Noen av prøvelokalitetene er plassert i nærheten av kjente utslippspunkter fra industri og lignende, mens andre ligger i områder uten kjent, direkte tilførsel av miljøgifter fra menneskelig aktivitet. Innholdet av uorganiske og organiske miljøgifter i de øverste centimeter av havbunnen er generelt lavt og delvis under deteksjonsgrensen. I de fleste tilfellene ligger konsentrasjonen i klasse I (bakgrunn) og klasse II (god) i henhold til Miljødirektorates klasseinndeling av miljøtilstand. I enkelte ilfeller er det registrert høyere konsentrasjoner (klasse III, moderat). Dette gjelder for arsen (4 prøver), kadmium (1 prøve) nikkel (1 prøve) og sink (4 prøver). For tributyltinn (TBT) er laboratoriets deteksjonsgrense (1 µg/kg) for høy til å skille mellom de ulike tilstandsklassene i EUs Vanndirektiv, og seks prøver med verdier over deteksjonsgrensen havner i klasse V (svært dårlig). Klassifisert i henhold til "forvaltningsmessige grenseverdier" for TBT i marine sedimenter (Statens forurensningstilsyns veileder TA-2229/2007) vil disse prøvene tilsvare klasse III (moderat) og klasse IV (dårlig).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2018.004
Page number:
68
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Marine grunnkart i Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora
Project nr:
363800