Forurenset grunn og sedimenter i Trondheim kommune, Datarapport

Basert på datagrunnlaget i denne rapporteen samt historiske undersøkelser skal det være mulig å avgrense områder som sannsynligvis er forurenset og å lage aktsomhetskart for forurenset grunn og sedimenter i Trondheim. Slike kart vil danne basis for videre forvaltning av forurenset grunn og sedimenter i kommunen. Konsentrasjonene av arsen. bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, 16 PAH og 7 PBC er kartlagt i 90 prøver fra 41 stasjoner i havnebassenget i Trondheim. På hver stasjon er det tatt ut 1-5 prøver av forskjellige dyp. Konsentrajonene av TBT er kartlagt i 0-2 cm dyp på 19 av stasjonene og i 3 blandprøver. Utvalgte blandprøver er analysert for innhold av total organisk karbon og kornfordeling. Konsentrasjonene av arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink, 16PAH og 7 PCB er kartlagt i 262 lokaliteter på land fra 0-1 m dyp. På 248 av stasjonene er de uorganiske parameterne også bestemt i en bunnprøve på inntil 5 meters dyp, mens PAH og PCB konsentrasjoner er bestemt i 34 bunnprøver. I havnebassenget er det særlig TBT, PAH og PCB som utgjør den alvorligste forurensningen, tungmetaller er hovedsakelig konsentrert i Ilsvika/Fagervika. På land skiller bly og PAH seg ut som typisk byforurensning, mens det er enkelte spredte høye konsentrasjoner av andre tungmetaller. Det er avdekket to lokaliteter som bør følges opp med videre undersøkelser og tiltak. Kommunen ble varslet om dette og setter i verk videre arbeid.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.115
Page number:
57
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport