Forundersøkelser E6 trasé Åsen - Ulsberg - Coop3 for Nye Veier

Nye Veier har gått inn som deltager i Coop3 prosjektet (Crustal Onshore-Offshore Project 3) som er et kartleggings- og forskningsprosjekt for Møre-Trøndelag-området. Prosjektet finansieres av 12 oljeselskap, Oljedirektoratet, Nye Veier og NGU. Dypforvitret grunnfjell har vært av særlig interesse for oljeindustrien ettersom det er funnet olje og gass i slike bergarter på kontinentalsokkelen. Utvidelsen av Coop3 prosjektet med Nye Veier langs E6 i Trøndelag omfatter også sammenstilling av eksisterende data om berggrunn, byggeråstoff og InSAR i tillegg til et forbedret aktsomhetskart tunnelplanlegging, grunnvannsmodellering, studier av leirmineraler i svakhetssoner og måling av elektrisk motstand i undergrunnen. Sammenstilling og harmonisering av åtte berggrunnskart langs ny planlagt ny E6 gjennom Trøndelag gir et forbedret grunnlag for valg av traséer og effektiv bruk av utsprengt masse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2019.025
Page number:
116
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Coop3 - Utvidelse for Nye Veier
Project nr:
362210
Fylke:
TRØNDELAG