Forsøksmålinger Skjækerdalen nikkelforekomst

Undersøkelsen inngår i en serie forsøksmålinger, utført for Statsbevilgninger, med det formål å klarlegge geofysiske metoders anvendbarhet for påvisning av nikkel- og kromforekomster. Tidligere er fremlagt resultater av undersøkelser over forekomstene Ertelien, Høgåsen, Råna og Feragen. Som grunnlag for anlegget av forsøksmålingene hadde man bergingeniør Kjell Amdahl's beskrivelse av feltet i hans eksamensarbeide ved NTH 1935. Da man under målingene fant det ønskelig å få et mer utførlig bilde av feltets geologi påtok amanuensis E. Sæther seg å foreta en orienterende undersøkelse. Hans beskrivelse bilagt kartskisser inngår i GM's rapport. Den geofysiske undersøkelse omfatter el.magn. målinger (Turam) og magnetiske målinger over et ca. 1,2 km2 stort område. Ved Turammålingene fremkom kun svake eller meget svake indikasjoner over grubene/skjerpene. Ved de magnetiske målingene ble det observet tildels markerte anomalier, men disse kan ikke sees å ha noen direkte korrespondanse med selve malmsonene. Målingene kan tyde på at de kjente malmforekomstene i feltet er små. Det kan imidlertid likevel være grunn til å utføre egnete grundigere geofysiske undersøkelser i feltet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
67
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport