Forprosjekt - kontaminantfluks fra land til fjorder i Øst-Finnmark og Barentshavet. Toktrapport.

Prøvetaking med FF "Seisma" ble gjennomført i perioden 25. - 29. Mai 1999 i Øst-Finnmark for å studere kontaminantfluks fra land til sjøen. Toktet inkluderte grunnseismikk og prøvetaking i Jarfjord, Bøkfjorden, Korsfjorden, Neidenfjorden, Kjøfjord, Bugøyfjord og i områder i Varangerfjord utfor Bugøyfjord og Bøkfjord. Det ble tatt sedimentprøver med bokscorer og (Niemistoe) fra 10 stasjoner ut av totalt 15 planlagte prøvetakingstasjoner etter vurdering av grunnseismikk i de ovennevnte fjorder. Det ble tatt ut underprøver til uorganisk kjemisk analyse, organisk geokjemi, datering, sedimentologi og referansekjerne. Prøvene ble tatt og oppbevart forskriftsmessig om bord. Sedimentkjernenes lagtykkelse varierte fra 6 cm - 18 cm, med en gjennomsnittlig lagtykkelse på 12,1 cm for de 10 prøvetakingstasjoner. Det var tre stasjoner, der det ikke lyktes å ta prøver. To prøvetakingstasjoner ble ikke prøvetatt p.g.a. manglende tid. Årsaken til begrenset lagtykkelse og mislykket prøvetaking skyldes sannsynligvis harde sediment i de fleste tilfeller. I enkelte tilfeller var årsaken urolig sjø.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.081
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark