Forprosjekt fjellskred i Troms - Status 2005

Forkortet: Geologiske undersøkelser i Troms har vist at det har gått mange store fjellskred både i fjordene og på land. Selv om mange av de store fjellskreda kan være svært gamle, vitner naturkatastrofen i Lyngen i 1810 om at slike hendelser også kan skje i dag. Mange fjellparti som viser også spor etter store bevegelser. Undersøkelsene på Nordnesfjellet og på sørvest siden av Kåfjorddalen viser at store volum har vært i bevegelse, noe som også er dokumentert ved GPS målinger utført i 2003, 2004 og 2005. Et stort område i den nordlige delen av Nordnes er i bevegelse (opp ti 16 millioner m3). Størst bevegelse er funnet i den nordlige delen av dette feltet der to målepunkt viser en bevegelse på henholdsvis 2, 3 og 7 cm horisontalt og 2-3 cm vertikalt (innsynking) i løpet av to år. I de andre områdene ved Nordnes og Indre Nordnes kan det ikke utelukkes en aktiv bevegelse, men bevegelsen ligger i nærheten av usikkerheten ved metoden.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.040
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Troms
Project nr:
310000
Fylke:
Troms