Fornying av Grus- og pukkdatabasen i Voss kommune. Grunnlagsmateriale for arealplanlegging.

I eit treårig samarbeidsprosjekt med Hordaland fylkeskommune (2003-2005) fornyar NGU Grus- og pukkdatabasen for kvar enkelt kommune i fylket. For å møte behovet for grunnlagsdata til planlegging og forvaltning, blir dei samtidig klassifiserte etter kor viktig det er som framtidige forsyningskjelder til byggetekniske føremål. Denne klassifiseringa kan gi planleggarane betre grunnlag for å forvalte desse naturressursane for framtida. I Voss kommune er det 11 millioner kubikkmeter sand og grus som kan utnyttast til veg- og betongformål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2005.021
Page number:
31 s. ; 1
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Ressurskartlegging i Hordaland
Project nr:
268011
Fylke:
Hordaland