Foreløpige undersøkelser av sand og grusavsetninger i Leirfjorden.

Etter henvendelse fra næringsavdelingen i Nordland fylke har NGU undersøkt sand- og grusavsetningene i Leirfjorden med tanke på betongproduksjon i forbindelse med Kobbelvutbyggingen. Etter sommerens undersøkelser synes avsetningen ved Kobbelveid å inneholde ca. 80 000 m3 overveiende sandig materiale med egenskaper til betongframstilling tilsvarende vanlig god støpesand som man kan forvente å finne i landsdelen. Avsetningen har noe lite innhold av grovt tilslag, og det kan bli aktuelt å ta dette annensteds fra. I Sørfjorden er de ytterste avsetningene prøvetatt og viser kvalitetsmessig liten variasjon i forhold til Kobbelvavsetningen. En grov blokkrik morene ovenfor jordene kan være aktuell som kilde til grovt tilslag. Videre undersøkelser vil bli foretatt sommeren 1980.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1712/7C
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland