Foreløpig tolkning av aeromagnetiske og gravimetriske data fra kontinentalsokkelen utenfor Troms

En foreløpig tolkning av aeromagnetiske og gravimetriske data på sokkelen utenfor Troms mellom 69o30,N og 71oN presenteres. Det er fokusert på å finne et estimat av dyp til magnetisk basement og forkastninger i basement. I til- legg er det utført aeromagnetisk og gravimetrisk modellering langs profiler. Harstadbassenget kan være adskilt i en sørlig og en nordlig del. Det er mulig at den proterozoiske Bottenvika-Senjaforkastningssonen går i NV-SØ retning under bassenget. Dyp til magnetisk basement sør og nord for denne mulige for- kastningen er henholdsvis ca. 3 km og ned mot 10 km. Mot øst avgrenses Harstad bassenget av Troms-Finnmarkforkastningskomplekset i form av forkastnings- blokker i basement på 5-9 km dyp. Disse blokkene kan være roterte. Det finnes visse likhetstrekk mellom dette forkastninskomplekset og Vestfjorden-Vanna- forkastningskomplekset. Fra gravimetriske data kan opptil 6 km mektige sedi- menter tolkes på Finnmarkplattformen. En mulig gravimetrisk kanteeffekt er observert sørover fra 17oØ, 71oN i overgangen mellom kontinentalskråningen og kontinentalsokkelen. Denne anomalien kan være overlagret en anomali som representerer en sørlig fortsettelse av Senjaryggen. Ved videre undersøkel- ser anbefales det å utføre regionalfeltseparasjon for både Bouguer- og fri- luftsdata, samt å intensivere prøvetaking av bergartsprøver på land slik at modelleringen på kontinentalsokkelen kan forbedres.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.232
Page number:
64
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms Finnmark