Foreløpig rapport. Oppfølgende pukkundersøkelser, Grunneviksheia, Flekkefjord kommune

Fortrolig til 01.09.1998 Basert på innledende undersøkelser ble det anbefalt å gjennomføre mer detaljert berggrunnsgeologisk kartlegging og utvidet mekanisk prøvetaking ved oppfølgende pukkundersøkelser innenfor bl.a. Grunneviksheia i Flekkefjord kommune. Berggrunnen i området ved Grunneviksheia domineres av to bergartstyper, garnittisk gneis og båndgneis. Begge bergartene opptrer sammenblandet med tildels diffuse overganger. Spesielt gjelder dette innenfor områder med bånd- gneis. Områdene som er kartlagt som granittisk gneis er noe mer ensartet. Begge bergartene er utsatt for tildels omfattende overflateforvitring. Lokalt er det påvist forvitring ned til 0,5 meters dyp, men kan muligens være dypere. Gjennomgående virker det som om forvitringen preger båndgneisen sterkere enn den granittiske gneisen. Utsprengte prøver innenfor leteområdet er såpass påvirket av forvitring at de vanskelig kan bedømmes som representative for steinmaterialet i undergrunnen. En av prøvene, tatt innenfor området med granittisk gneis, virker mindre utsatt for forvitring. Kvalitetsmessig innfrir denne prøven kravene for lavt trafik- kerte veger for en del europeiske land og for høyt trafikkerte veger i Norge (ÅDT <15.000). Prøvene viser noe dårligere mekaniske egenskaper enn det som tidligere ble oppnådd ved prøvetaking i vegskjæringene langs E69. Det må taes nye prøver innenfor området for å kunne bedaømme steinkvaliteten i undergrunnen. Prøvene må taes ut på et større dyp (2-3 meter) under forvitret sone. Det anbefales at det taes flere prøver (5-6 prøvelokaliteter) av de to dominerende bergartetypene i området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.140
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
AGDER