Foreløpig presentasjon av grunnstoffinnholdet i bekkesediment- prøver fra ytre Sogn.

Bekkesedimenter er samlet inn fra 91 lokaliteter i kommunene Askvoll, Bremanger, Høyanger og Solund i forbindelse med NGU-prosjekt nr. 1733. Prøvene er analysert på 23 grunnstoffer. I forbindelse med forberedelsene til et geokjemisk kartleggingsprogram, som skal omfatte hele fylket, var det ønskelig å få oversikt over det eksisterende geokjemiske datamaterialet. I den anledning er 18 av grunnstoffene kartfremstilt og presentert i denne rapporten Resultatene lover godt for det planlagte kartleggingsprogrammet. Nesten alle grunnstoffene viser markerte regionale fordelingsmønstre som synes å ha sammenheng til områdets berggrunn. Høye tungmetallkonsentrasjoner fremkommer i områder med kjente mineraliseringer, men også i andre områder hvor det ikke er opplysninger om mineraliseringer. I et område hvor det er registrert mangelsykdommer hos beitedyr, er innholdet av nesten alle de undersøkte grunn- stoffene meget lavt i forhold til området forøvrig.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1938 A
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport