Foreløpig feltinstruks for kvartærgeologisk kartlegging.

Som et ledd i arbeidet med å komme frem til en feltinnstruks for kvartærgeologisk kartlegging, har NGU utarbeidet en foreløpig feltinstruks. Denne instruksen redegjør for ansvarsområder i felt og for bruken av de ulike kartsymbolene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1882/9
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport