Foreløpig fare- og risikovurdering av ustabile fjellpartier ved Jasete-Furekamben-Ramnanosi, Aurland kommune

NGU utfører kartlegging av store fjellskred på oppdrag fra NVE. Fare-og risikoklassifisering av objekt inngår som en del av oppdraget. Det pågår pr. i dag kartlegging i tre fylke; Troms, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Resultatene fra denne kartleggingen vil ligge til grunn for hvilke objekt NVE vil bistå med ressurser til risikoreduserende tiltak, som i hovedsak vil være overvåking og varsling. Siden 2005 har NGU årlig utført arbeider ved det ustabile fjellpartiet Stampa i Flåmsdalen i Aurland oppsummert i denne rapporten. Ulike metoder for registrering av bevegelse har blitt benyttet, slik som dGPS, tolkning av flyfoto, luftbåren laserskanning, bakkebasert lidarskanning og strukturgeologiske analyser av data samlet i felt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2011.025
Page number:
46
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
ROS analyse for fjellskred i Sogn og Fjordane
Project nr:
310100