Foreløpig beskrivelse til kvartærgeologisk kart Svelvik, CL 038 M 1:10 000.

Kvartærgeologisk kartlegging på kartblad SVELVIK - CL 038, ble utført i 1979 og 1981 som et ledd i kartleggingen av kartblad Drøbak 1814 II. Hovedformålet med arbeidet var å få et detaljert kart over den store israndavsetningen ved Verket i Hurum, og av tilgrensede områder. Feltundersøkelsene er utført med lettere jordbor og spade, sondering med slagbormaskin, supplert med data fra tidligere geotekniske og geofysiske undersøkelser. En del prøver er innsamlet for å vurdere grus- og sandkvalitet. Kornfordelingsanalyser av de viktigste jordartene er utført. Det er gjort meget grov volumberegning av grus- og sand- massene over og under havnivå ved Verket israndavsetning. Ytterligere geo- fysiske undersøkelser og boringer vil være nødvendig for å få kjennskap til materialegenskapene i massene under havnivå ved Verket og i massene i fjorden syd for Verket israndavsetning. Andre grus- og sandressurser på kartblad er enten nedbygget, er av dårlig kvalitet, eller er så små at de bare har lokal interesse.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1807/7
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport