Forebyggende arbeid- Jordforurensning i små barns utelekemiljø i Tromsø

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og nasjonalt folkehelseinstitutt har i samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune undersøkt innholdet av arsen, bly og andre tungmetaller i jordprøver fra 83 barnehager, grunnskoler og lekeplasser på Tromsøya og de sentrale delene av Kvaløya og fastlandet. de kjemiske analysene av 819 prøver ligger til grunn for helserisikovurdering. Jorden i barnehagene og lekeplassene på barneskolene er i varierende grad forurenset av arsen. Arsenkilden er CCA-trykkimpregnert trevirke som er tilsatt arsen, kobber og krom for å hindre angrep av organismer som skader trevirket. Barn kommer i kontakt med arsen når de har hudkontakt med jorda, sanden eller trevirket, når de spiser jord, sand, snø eller slikker seg på skitne fingre og ved innånding av oppvirvlet sand. Det øverste jordlaget i lekemiljøene er lite forurenset av tungmetaller, men tre barnehager er forurenset med bly. Som et resultat av disse undersøkelsene anbefales følgende tiltak for bedring av situasjonen: Fjerning av jord/sand i 1 meters bredde og 20-30 cm. dybde rund CCA-trykkimpregnert trevirke i kontakt med jord/sand. det er anbefalt fjerning av masser i 55 av 83 lekeområder i Tromsø Oljebeising eller bruk av treolje på trevirket for å redusere ytterliggere utlekking av arsen. På sikt bør alt CCA-trykkimpregnert materiale fjernes. CCA-trykkimpregnert trevirke og gravemasser rundt disse leveres til godkjent avfallsmottak. Fjerning av masser i 3 barnehager der blykonsentrasjonen overskrider 150 mg/kg. Fjernede masser erstatets med ren jord. Gravemassene må leveres til godkjent avfallsmottak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.053
Page number:
150
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms