Fordeling av sporelementer i grunnvann fra 476 borebrønner i fast fjell, analysert med ICP-MS

"landsomfattende kartlegging av kjemisk kvalitet av grunnvann i fast fjell" er et samarbeid mellom Statens Strålevern (NRPA) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Næringsmiddeltilsynet har stått for prøvetakingen i vannverk og hos private brønneiere og for utfylling av prøvetakingsskjema. Der skjemaet har inneholdt tilstrekkelig opplysninger, er de prøvetatte brønnene stedfestet med koordinater i datasettet og deretter koplet til et digitalt berggrunnskart i målestokk 1:3 millioner. Et mest mulig litologisk og geografisk representativt utvalg på 476 prøver er analysert for innholdet av en lang rekke sporelementer med ICP-MS teknikk. Rapporten behandler kort de ulike sporelementene, hvordan de opptrer, hvilken helsemessig betydning de kan ha ved inntak og hvilke grenseverdier som gjelder i Norge og andre land. Resultatene er presentert grafisk etter inndeling i henholdsvis fylker og bergartsgrupper, og hovedtrekkene er beskrevet i tekst.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.099
Page number:
169 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport