Feltrapport: Kvernsteinsbrudd på Nord-Talge i Finnøy kommune, Rogaland

Kvernsteinsbruddet på Nord-Talgje dekker til sammen et område på 20 600 m2. Bruddet er naturlig delt inn i fem felt merket fra A til E på grunn av topografiske forhold og ulike kulturminner og teknikker. I bruddet er det utelukkende tatt ut dreiekverner; hovedmengder er håndkverner med diameter mellom 46/47 cm og 56 cm men der er også flere uttak av vasskverner, der diameteren varierer mellom 58 og 120 cm. Tomter etter håndkverner finnes i alle delfeltene A-E, mens tomter etter vasskverner bare finnes i felt A og B, samt noen påbegynte emner i felt E. I tillegg er det registrert en rekke arkeologiske punkt som er målt inn som linjepunkt. I felt E er det påvist et veifar med delvis oppbygd mur som både kan ha vært i bruk i forhistorisk og i nyere tid. I bunn av veifaret er det registrert en oppbygging av stein, en mulig plattform for tilhogging og pålessing, og fra denne er det registrert en "mulig tillaget trapp" ned til felt B. To tufter ligger med kortveggen mot hverandre i området mellom veifaret og felt A og B, og nedenfor disse tuftene ligger det en skrottipp direkte på fjellet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2012.020
Page number:
44
ISBN:
978-82-7385-148-2
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
The Norwegian Millstone landscape
Project nr:
329900
Fylke:
Rogaland