Faren for fjellskred fra Nordnesfjellet i Lyngenfjorden, Troms

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt og påvist en rekke ustabile fjellparti i Troms fylke. Ved en rekke steder er det også funnet aktiv bevegelse, og de største målte bevegelsene skjer ved Nordnes i Lyngenfjorden. NGU gir i denne rapporten en oppsummering av alle undersøkelsene og målingene som er gjort ved Nordnes, inkludert de kontinuerlige målingene. Det blir videre gitt anbefalinger for videre håndtering av de ustabile fjellpartiene her. Ved Jettan (Nordre Nordnes) er det store bevegelser i et fjellparti som kan omfatte 12-22 millioner m3. Alle periodiske og kontinuerlige målinger bekrefter at deler av området beveger seg over 5 cm/år (5-9 millioner m3). Det er en svak indikasjon på at bevegelsene har økt de siste årene. Det ser ut til at bevegelsene er styrt av temperatur og det konkluderes med at frost og permafrost kan være viktig for stabiliteten i området. Store fjellskred vil lage store flodbølger som vil true mange bebygde områder rundt fjorden, samt europavegen. Ved Indre Nordnes er bevegelsene mye mindre, men det konkluderes med bevegelser på noen mm pr år i et større område. En må være spesielt på vakt overfor de ytterste områdene som kan gi større fjellskred som kan true bebyggelse og europaveien ved Indre Nordnes. Skred herfra kan også gå ut i fjorden og skape flodbølger. På bakgrunn av eksisterende kunnskap er følgende anbefalinger gitt: • Ved Jettan anbefales det etablering av en permanent overvåking med beredskapstiltak. Dette inkluderer etablering av supplerende overvåkingssystem og dype boringer for undersøkelser og instrumentering. • Ved Indre Nordnes foreslås det etablering av supplerende kontinuerlige målinger, og en vurdering av behov for kontinuerlig overvåking etter at nye data er innsamlet og analysert.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.026
Page number:
29 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Detaljundersøkelser på Nordnesfjellet
Project nr:
321700
Fylke:
Troms