Fare for fjellskred i Fedafjorden

Kvinesdal kommune ønsket å få gjennomført en utredning om fare for fjellskred og flodbølger i Fedafjorden. Denne NGU-rapporten gir en dokumentasjon av de geologiske forholdene og en gjennomgang av de ulike områdene som er vurdert i forhold til fare for større utglidninger i Fedafjorden. Rapporten gir en gjennomgang av NGU sine eksisterende undersøkelser, og de feltbefaringene som ble gjennomført i 2006. Fjordundersøkelsene som ble foretatt av NGU på 90-tallet viste at en kunne få til dels store skred i Fedafjorden, med skredvolum på 10 000 – 100 000 m3. Det ble estimert en årlig nominell sannsynlighet på 1/1000 år for skred med slike volum i hele fjordsystemet. Undersøkelsene på land viser spor etter tidligere utglidninger av mindre volum enn det som indikeres ut fra undersøkelsene i fjorden. Volumene av utglidninger på land indikerer mindre volum på 1 000 til 10 000 m3. Grunnen til dette er at lagdelingen i fjellet ligger gunstig i forhold til fare for store utglidninger. Lagdelingen heller ofte inn mot fjellet, noe som favoriserer mindre utglidninger og steinsprang. Årsaken til at en har registrert større skredvolum i fjorden enn det som er observert i fjellsidene er trolig at skredene fører til kollaps av løsmasser i fjordsidene, som så blir inkorporert i skredene. Disse massene kan være grove skredmasser i de bratte fjordsidene og mer finkornede løsmasser i de flatere partier av fjorden. Følgende områder er vurdert i rapporten : Breivika, Hangelandsspeilen, Ongleskjæret, Gullberget og Sundsodden, Ravnefjell, Grubedalen, Fredlaustone, Kjellingskjær, Kjeupsa, Skagelistranda og Odreholet. Observasjoner av de geologiske strukturene i form av lagdeling og sprekker viser at en kan få de største utglidningene ved Hangelandssspeilen og ved Grubedalen. Følgende volum er estimert for potensielle fjellskred fra disse to områdene: • Hangelandsspeilen: 8-12 000 m3. I tillegg kan masser langs vegbanen kollapse og tilføre et lignende volum til skredet. • Grubedalen: 10-20 000 m3, men mulig et maksimum volum på opp til 40 000 m3 De estimerte volumer for Hangelandsspeilen og Grubedalen er brukt av NGI for vurdering av flodbølger mot bebyggelse i Fedafjorden. De konkluderer med at slike skred ikke vil medføre vesentlige konsekvenser for verken Feda eller Kvina Verft ved Agnholmen.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2008.062
Page number:
17 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre oppdrag skred
Project nr:
296200
Fylke:
Vest-Agder