Evaluering av framtidig behov og tilgang på naturstein i Buskerud, Telemark og Vestfold

Forekomster av naturstein i Buskerud, Telemark og Vestfold er undersøkt og vurdert i forhold til forekomstenes viktighet i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng på oppdrag av regiongeologen. Larvikittforekomstene er de viktigste i regionen, og de eneste av internasjonal viktighet. Noen larvikittyper har reserver for hundrevis av år, mens andre kan gå tom i løpet av et par tiår. Dette tydeliggjør behovet for gode forvaltningsmessige grep på kort og lang sikt. Drammensgranitt ble produsert i store mengder fra slutten av 1800-tallet og i begynnelsen av 1900-tallet. I dag er det kun drift i Røyken, og flere av de gamle driftsområdene er bygget ned. 13 forekomster er kartlagt, hvorav en utgjør det aktive driftsområdet og to kan ha et fremtidig potensial for drift. Produksjon av kalkstein kan spores tilbake til Middelalderen. På 1700-tallet var det betydelig produksjon ved Gjellebekk i Lier og på Kommersøya, som hovedsakelig ble eksportert til Danmark. Bruddet ved Gjellerbekk ligger i dag i et naturreservat, mens senere drift på knust kalkstein har ødelagt forekomsten på Kommersøya. Ved Porsgrunn har det vært drift på flere typer kalkstein, ved Dalen helt frem til 1980-tallet. Imidlertid er denne forekomsten i første rekke nå brukt til sementproduksjon. Forekomstene er dog viktige og etterspurt som supplerings- og restaurerings stein til danske bygg. Det er påvist en rekke forekomster av murestein/hellestein i regionen. Flere av disse har kommet i drift, og enda flere er under etablering. Tørrmurestein har fått et økende marked i Norge de siste ti år, og representerer et betydelig fremtidig potensial i lokal og til dels nasjonal sammenheng.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.008
Page number:
25 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
GEOS - Byggeråstoff i Vestfold, Telemark og Buskerud
Project nr:
288300