ERT-undersøkelser ved Skjenald, Orkland kommune, Trøndelag

Som en del av kvartærgeologisk kartlegging i Orkdalen har det blitt utført bakkegeofysikk ved Skjenald, vest for Orkanger. Målet med disse undersøkelsene var å få bedre kontroll på de geologiske forholdene i dypet ved å kartlegge de elektriske egenskapene til løsmassene. Metoden kalles elektrisk resistivitet og forkortes ERT (fra engelske Electrical Resistivity Tomography). Denne metoden egner seg godt til å skille forskjellige typer løsmasser samt detektere overgangen til fast fjell basert på at disse forskjellige enhetene leder strøm på forskjellig måte.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2020.018
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
NGU: Brandval, kvartærgeologisk kartlegging
Project nr:
367200
Fylke:
TRØNDELAG