Enotekiø. Beskrivelse til flyfotolkete kvartærgeologiske manuskart i målestokk 1:50 000 innen kartblad Enontekiø, M 1:250 000 kartblad 1732 I, 1832 I-IV og 1932 III-IV

Nesten hele området ligger mellom 301 og 600 m.o.h., og berggrunnen er i hovedsak granittisk gneis, grønnstein og kvartsitt. De usammenhengende morenedekker er arealmessig overdrevne, men dybden til fjell er trolig ikke særlig stor selv der morendekket er sammenhengende. Feltobservasjonene antyder 4-5 m gjennomsnittlig mektighet. Nordlige og nord-nordøstlige isbevegelser er avspeilet i retningen på en rekke drumliner, drumlinoide former og flutings. Helt i vest viser det yngste drumlin- og flutingfeltet en isbevegelse mot NV-NNV (mot Cierte og Reisadalen). En veksling mellom avsmeltingsmorene i dødisterreng og breelvavsetninger i eskere og moer ligger i flere lange strenger med retning S-N og SSV-NNØ. Disse vitner om en omfattende smeltevannsdrenering i nordlig retning over området. Et eskerdrag helt i NV viser at dreneringen har fulgt samme retning som den unge isbevegelsen mot NNV. Palsmyrer er vanlig i den vestlige del av området.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1882/26
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark