En vurdering av mulighetene for grunvannsforsyning til Hammerfest.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som et ledd i dette arbeidet er mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Hammerfest vurdert. Det er ikke påvist grunnvannsforskomster i løsmasser som kan utnyttes som vannforsyning til Hammerfest. Grunnvannsforekomster i fjell kan heller ikke vente å forsyne Hammerfest med drikkevann. Vanngiverevnen i fjell kan generelt karakteriseres som dårlig (mindre enn 10 l/min). Derimot finnes det sprekkesoner som kan gi vannmengder mellom 10 og 30 l/min.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.034
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark