En vurdering av mulighetene for grunnvann som vannforsyning til Porsanger kommune, Finnmark

Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger grunnvannsressursene i Finnmark, og som en del av dette arbeidet er mulighetene for grunnvann som vannforsyning i Porsanger kommune vurdert. Det finnes store løsmasseavsetninger ved Børselv, Lakselv og Stabbursdalen. Ved de undersøkelser som hittil er gjort synes avsetningene lite egnet for grunnvannsuttak, men avsetningene bør likevel ikke avskrives som mulige grunnvannskilder. Det kan finnes partier med grovere masser hvor grunnvann er utnyttbart. Grunnvann i fjell kan utnyttes som vannforsyning flere steder i kommunen. Et borhull i Smørfjord, Olderfjord eller Ytre Billefjord vil kunne gi vannmengder mellom 10 og 30 l/min., mens boringer i Børselv, Lakselv og Skoganvarre sjelden vil gi mer enn 10 l/min.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.056
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark