En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland

Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.105
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland