En vurdering av kalkspat- og dolomittmarmorpotensialet i kommunene Tjeldsund, Evenes og Skånland

I 1996 ble det ved NGU utabeidet planer for et landsdekkende karbonatprogram: "to locate and characterise Norwegian carbonate deposits and provinces of economical interest". Evenes-området ble valgt ut som det første som skulle evalueres. Undersøkelsene har i hovedsak vært begrenset til geologisk nykartlegging og kjemostratigrafisk aldersdatering av de ulike typene av kalkspatmarmor og dolomittmarmor i området. Resultatene fra kartleggingen er oppsummert i NGU Rapport 2002.088. I prosjektperioden, 1996-2001 ble det også foretatt en vurdering av karbonatpotensialet med tanke på en kommersiell utnyttesle. Rapporten gir en oversikt over resultatene fra den økonomiske evalueringen av karbonatpotensialet i regionen. Karbonatbergartene dekker store arealer i området og gjennom den geologiske kartleggingen har en delt karbonatene inn i ulike hovedtyper/enheter. Undersøkelsene viser at det kan være betydelige variasjoner i renhet, både mellom- og innenfor de enkelte enhetene. Industrien stiller strenge krav til kvalitet, slik at bare begrensede partier av den undersøkte marmoren tilfredsstiller dagens krav for økonomisk utnyttelse. Rapporten konkluderer med at det er kalkspatmarmoren som i første rekke er det interessante råstoffet med tanke på industriell utnyttelse. Følgende 5 forekomster / områder er trukket fram som særlig interessante: Fjelldalsheia. Tjeldsund kommune Sandstrand. Skånland kommune Evenestangen. Evenes kommune Stuenes. Evenes kommune I området finnes en lang rekke soner med dolomittmarmor som i partier har en kvalitet som tilfredsstiller kraven for økonomisk utnyttelse, men mektigheten er for liten (fra 5 til 20 m), til at de lar seg utnytte industrielt.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.009
Page number:
58
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland Troms