En undersøkelse av kalkspatmarmorpotensialet i området ved Potraselv Balsfjord kommune, Troms fylke

Den 12. juni-95 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norsk Mineral A/S og NGU/NP. Avtalen ble forlenget i en ny avtale av 3.september 1996. Målsettingen for samarbeidet er å lokalisere/verifisere forekomster av kalk- spatmarmor som er av en slik størrelse og kvalitet at firmaet Hustadmarmor A/S (HM A/S) i Elnesvågen kan fremstille økonomisk interessante kalksteinsproduk- ter på basis av ressursen(e). Det befarte området ligger på vestsiden av Balsfjorden mellom Kvitnes og Myre og dekker et areal på ca. 3,8 km2. Karbonatkomplekset er bygget opp av en intim veksellagning av kalkspat- og dolomittmarmoren er kvantitativt dominerende. Undersøkelsene har avdekket at kvaliteten (renheten) på kalkspatmarmoren er sterkt varierende. Det analyserte prøvematerialet er tatt i partier som visuelt ble vurdert til å være de "beste" kvalitetene. De mest fremtredende forurensningen er ulike typer silikater. Karakteristisk for de ulike kalkspatmarmorkvalitetene er det noe varierende innhold av dolomitt. Den intime veksellagningen av kalkspatmarmor(er) av ulike kvaliteter, dolomitt- marmor og glimmerskifer gjør at sannsynligheten for å lokalisere tilstrekkelig tonnasje av akseptable papirråstoffkvaliteter anses som minimal i dette området

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.072
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms