En undersøkelse i det prekambriske Biggevarre-området i Finnmark, Nord-Norge med særlig henblikk på de såkalte albittdiabasenes geologi og petrologi.

Geologisk kartlegging er utført i et 70 km2 stort område. I tillegg er det gjort detaljerte bakkemålinger og prøvetakinger for petrofysiske målinger. Disse data sammen med aeromagnetiske målinger er tolket og brukt i utarbeidelsen av det geologiske kartet. Hovedvekt er lagt på undersøkelser av albittdiabasene som opptrer i en sedimentær lagrekke av konglomerater, kvartsskifre, glimmerskifre, kvarsitter og arkoser. Albittdiabasene tolkes delvis som intrusjoner og delvis som laminerte lavaer. Albittdiabasene er funnet å ha høy susceptibilitet (0,002 - 0,090) og q-verdier fra 0,9 til 4,6 som skyldes innhold av titanomagnetitt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
680
Page number:
81
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark