Elverum - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning

I forbindelse med Norges oppfølging av krav og forordninger i EUs vanndirektiv og det underliggende grunnvannsdirektivet er det blitt gjennomført hydrogeologiske undersøkelser på grunnvannsforekomsten under sentrum i Elverum. Grunnvannsforekomst Elverum består av mektige breelv- og elveavsetninger dominert av sand og grus. Grunnvannsforekomsten utgjør kun en liten del av den store grunnvannsforekomsten Glåmdalen-Østerdalen. Potensiell belastning på grunnvannsforekomstens kjemiske tilstand er generell urbanisering og industri. Nedbørsfeltet er hovedsakelig avgrenset av utstrekningen på grunnvannsforekomsten slik at mesteparten av nydanning av grunnvann skjer ved direkte infiltrasjon av nedbør (selvmatende akvifer).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2019.018
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Kartlegging og overvåking av typeforekomster for grunnvann
Project nr:
366500
Fylke:
INNLANDET