Elektromagnetiske forsøksmålinger Tverrslag 6, Hovedgruben, Løkken

Tverrslaget ligger på nivå 430 nord for Wallenberg skakt og har retning om- trent nord-syd. Tverrslaget er litt over 1 400 meter langt. De første forsøk på målinger i Tverrslag 6 ble gjort i 1954 mens inndriften pågikk. (GM Rapport nr. 135C). De nye målingene i tverrslaget var i første rekke et forsøk på en klarlegging av Jordhusmalmens eventuelle fortsetelse mot dypet. Jordhusmalmen ligger ca. 100 meter nord for tverrslagets nordre ende og har strøkretning omtrent øst-vest, altså vinkelbrett på tverrslaget. Ved målingene skulle man ellers ha oppmerksomheten henvendt på mulige indikasjoner fra eventuelle ledere under tverrslaget. Det ble foretatt vanlige Turammålinger ut fra kabel utlagt på bakken nord for Jordhusmalmen. Foruten i tverrslaget ble det målt et profil i dagen over Jordhusmalmen. På grunn av forstyrrelser fra de tekniske anlegg ga målingene i tverrslaget ingen tydbare indikasjoner fra eventuelle malmsoner. Forsøket har vist at man ikke kan vente å få brukbare målinger i gruberum hvis de tekniske anlegg ikke demonteres tilstrekkelig. Ved målingene på overflaten ble det observert tydelige indikasjoner på Jordhusmalmen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
157C
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport