Elektromagnetisk undersøkelse Vestfossen

Forsøksmålinger ble utført i feltet i desember 1939, kfr GM Rapport nr. 20 Ved disse målingene ble det observert indikasjoner som korresponderer med tidligere kjente ertsførende kvartsganger i det oppsprukne grano-dioritt massiv . På noen av sonene er det tidligere foretatt avdekninger som viser at sonene i varierende grad fører komplekse malmer. Mot øst går grunnfjellet inn under silurformasjonene. Feltet er geologisk kartlagt av dr. Arne Bugge. (NGU Publikasjon nr. 143). Ved foreliggende undersøkelse var det stilt som oppgave å foreta videre kartlegging av sonene over et noe større område og deved få ytterligere klarhet over geofysiske metoders anvendbarhet under disse geologiske forhold. Det ble utført el.magn. konduktive målinger (Turam). Undersøkelsen dekket et areal på 2-3 km2. Ved målingene ble det observert indikasjoner på en rekke ledende soner. Noen av sonene er delvis kjent fra tidligere røsking, andre antas å være hittil ukjente. Mot vest viser indikasjonene avtakende styrke. Mot øst er samtlige fulgt inntil silurdekket. Silurformasjonene er kisimpregnert og godt ledende og virker derfor sterkt forstyrrende på målingene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
22
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud