Elektromagnetisk undersøkelse Storwartzområdet (Kojedal-Sandnes)

Tidligere undersøkelser i Storwartzområdet fremgår av GM rapportene nr. 4, 14 og 37. For grubeområdenes vedkommende er de resultater som meddeles i foreliggende rapport ikke utarbeidet på grunnlag av de nye målinger alene, men støtter seg også til de tidligere utførte målinger. Det var stilt som oppgave å undersøke om det i et ca. 19 km2 stort område nord og øst for Solskinns- feltet, mellom Kojedal og Sandnes skulle finnes malmforekomster av betydning. Samtidig skulle den tidligere observerte indikasjon nord for Olavsgruben undersøkes nøyere. Det var videre ønskelig å få gjort fullstendigere målinger over Storwartsmalmens mulige fortsettelse østover, samt også over denne grubes vestlige deler der man tidligere har observert indikasjoner på gjen- stående malm. Målingene kom til å omfatte et område på 21,5 km2. Det ble ut- ført el.magn. kond. målinger (Turam) ut fra i alt 6 kabelanlegg. Den lang- strakte indikasjon (senere kalt Sigaren) nord for Olavsgruben ble nøyere fast- lagt. Det ble ikke indikert noen østlig fortsettelse av Storwartzmalmen. Den tidligere påviste forekomst nord for Bukkhaugen er noe større enn først an- tatt, arealet kan økes til ca. 32 000 m2. Forekomsten i Klasberget ble nøyere kartlagt, areal ca. 12 000m2. I det rekognoserte område ble det ikke observert indikasjoner av betydning.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
41
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport