Elektromagnetisk undersøkelse Røstvangen Grube, Kvikne

Undersøkelsens oppgave var å fastslå om det skulle gjenstå malm av betydning i tilknytning til Røstvangen Grube. Videre skulle det undersøkes om det i nærliggende områder finnes hittil ukjente malmer. Feltet er oppbygget over- veiende av glimmerskifer gjennomsatt av amfibolitt. Grubedriften har foregått i to avsnitt: Østre og vestre leiested som ligger ca. 100 meter fra hverandre. Malmen forekommer på grensen mellom glimmerskifer og amfibolitt og kan hen- føres til to horisonter. Undersøkelsene ble foretatt ved 500 per. el. magn. kond. målinger (Turam). Målingene ga ingen indikasjoner på noen fortsettelse av grubens malm ut over det som tidligere er kjent. I partiet mellom østre og vestre leiested ga målingene sterke indikasjoner på de mindre rike malmdannelser som gjenstår her I området som strekker seg nordøstover fra Gløtliseter til Stubbsjøen og elven Tunna (3 km) ble det påvist en rekke soner av vekslende utstrekning og led- ningsevne. sonene fortsetter trolig ut av målefeltet i begge retninger. Det er boret 3 hull på sonene, og i samtlige hull ble det funnet magnetkis.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
45
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark