Elektromagnetisk undersøkelse Kvikne Gruber, Kvikne.

Oppgaven var i første rekke å undersøke om det gjenstår malm i de gamle grubene. Videre skulle udersøkes om det i de nærliggende områder, og da spesielt i grubesonens fortsettelse i strøkretningen, finnes hittil uoppdagete malmer. Feltet var geologisk undersøkt av dr. Harald Bjørlykke. Malmen i gamle Kvikne kisgrube ligger i kvartsganger i glimmerskifer nær grensn mot over- liggende amfibolitt. Gruben har vært drevet på to malmer adskilt ved en for- kastning. Det forekommer grafittskifer i feltet. Det ble foretatt el.magn. målinger (Turam) på vanlig måye. Målingene viser at det opptrer ledende soner i størstedelen av feltet som er 5,75 km2 stort. Sonene har vekslende lednings- evne og utstrekning. De fleste indikasjoner skyldes magnetkis- kobberkis- impregnasjoner (rustsoner) i amfibolitten. Hovedgrubens malmsone ga svake indikasjoner. I spørsmålet om mulig gjenstående malm i gruben ga målingene ingen sikre holdepunkter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
43
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark