Elektromagnetisk undersøkelse Kisgruben Sæggrenda.

Ved målinger i 1944 (GM Rapport nr. 40) ble det ca. 400 meter øst for Kis- gruben observert sterke indikasjoner som den gang ikke ble nøyere undersøkt. Videre ga målingene indikasjoner på dypere strømkonsentrasjoner beliggende mellom Kisgruben og de overfornevnte soner. Den foreliggende oppgave var i første rekke å klarlegge disse indikasjoner nærmere. Denest skulle undersøkes om det innen et ca. 4 km2 stort felt som støter inntil det tidligere under- søkte område finnes malmforekomster av interesse. Det ble utført el.magn. konduktive målinger (Turam). Målingene tyder på at kisgrubens malmsone strekker seg ca. 400 meter lenger not syd enn tidligere antatt. Øst for Kisgruben ute på Heistadmoens skytebane ble det påvist en rekke parallelle, gruntliggende soner av betydelig utstrekning (3 500 meter). Indikasjonene skyldes trolig fahlbånd, dvs. rustsoner i grunnfjellet. Det ble ikke observert indikasjoner på dypereliggende strømkonsentrasjoner i det oven- for nevnte område.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
44
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud