Elektromagnetisk undersøkelse Ingeborg og Baldoaivve Kobberfelter

Første del av undersøkelsen omfattet en nøyere kartlegging av den kjente kobberforekomst ved Ingeborgvann, og her ble det målt et område på 5-6 km2 langs det aktuelle strøk. Det var ellers stilt som oppgave å undersøke det malmførende nivå i Baldoaivvesynklinalen i strøket syd for Stålhaugen/Stordalselven. I dette område ble det målt et 7,5 km langt og 2 km bredt felt. I søndre del (kobberfeltet) ligger mange gamle skjerp. Det er også foretatt diamantboringer i dette område. Malmsonen ved Ingeborgvann ga stort sett meget sterke indikasjoner. Dens feltutstrekning er trolig ikke vesentlig større enn tidligere antatt (1 800 - 2 000 meter). Sonen står steilt og dens utstrekning mot dypet er ikke fastlagt ved målingene. Sydvest for den kjente malmsone ble det påvist flere ledende soner som synes å ligge forholdsvis flatt. I feltet syd for Stålhaugen/Stordalselven (Baldoaivve kobberfelt) ble det påvist en rekke soner av vekslende ledningsevne og utstrekning. De fleste soner ligger grunt (utgående). Dyptliggende soner (300-600 m) ble påvist øst for (innenfor) de utgående soner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
770
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland