Elektro-magnetisk undersøkelse 1. Bjørnlivann- Faferlivann 2. Frilsjøen 3. Svinsås - Dragset Grube 4. Hestdalen.

Målingene i felt 1 og 2 foregikk mens det lå is på vannene, og oppgaven gikk ut på å påvise eventuelle malmforekomster i områdene under og omkring vannene. I felt 3 er det tidligere utført omfattende målinger, men et lite område sto igjen. Foruten å måle i dette området skulle det foretas nye undersøkelser over Dragset Grube. I felt 4 har ABEM, Stockholm påvist en ledende sone som det er boret flere hull på med negativt resultat. Oppgaven var å undersøke dette forhold nærmere. Det ble utført vanlige el.magn.kond. målinger (Turam). RESULTATER AV MÅLINGENE: Felt 1. Under Bjørnlivann ble det påvist en 400-500 meter lang og svakt ledende sone. Felt 2. Under Frilsjøen ble det påvist flere meget svakt ledende soner som fortsetter inn over land. Nord for sjøen ble det observert tildels meget sterke indikasjoner på grafittskifer med noe svovelkis. Felt 3. Det ble påvist en rekke stort sett meget svakt ledende soner. Srerkere ledende soner ble påvist sydvest for Bjørtjern. Over Dragset gr. ble det ikke observert in- dikasjoner på gjenstående malm av betydning. Felt 4. Målingene viser et in- dikasjonsbilde stort sett overenstemmende med det ABEM tidligere har framlagt.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
56
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport