Elektriske målinger i tunnel, Funna Kraftverk, Meråker, Nord-Trøndelag

For å kartlegge gunstige soner for joding av de elektriske anleggene knyttet til det nye Funna Kraftverk i Meråker, har NGU utført resistivitetsmålinger (elektriske motstandsmålinger) langs den nye utløpstunnelen. Målte verdier ble påvirket av to metalliske rør som var montert inne i tunnelen, og av geometrien i oppgget der en benytter inversjonsprogrammer som forutsetter at målingene gjøres på bakken (overflaten av et halvrom), men hvor fjellvolum også over og til side for tunnelen etter hvert påvirker målingene. Begge disse forhold bidrar til en reduksjon av beregnet resistivitet langs tunnelprofilet, og de relative variasjoner i resistiviteten kan kartlegges. På grunnlag av måledata er det identifisert tre mindre soner med lav elektrisk motstand og flere områder med moderat motstand som kan være aktuelle som jordingspunkter.

This publication is not available for download.