Elektrisk (elektromagnetisk) undersøkelse Flåløkken Kisforekomsten, Vassfjellet

Flåløkken svovelkisforekomst knytter seg til en gabbroformasjon som her er kilt inn i grønnstensmassivet. Malmene ligger inne i grønnstenen. Ved grube- driften er det ikke påtruffet kissoner av større mektighet, men i nærheten skal det ha ligget en løs svovelkisblokk av meget store dimensjoner. Det var stilt som oppgave å undersøke utstrekningen av de kjente kissoner. Sam tidig skulle det foretas undersøkelser for om mulig påvise hvor den nevnte kisblokken er kommet fra. Det ble foretatt 500 per. el.magn. konduktive målinger (Turam) over et ca. 2,5 km2 stort område. Dessuten ble det i et begrenset område gjort forsøk med mag- netiske målinger. Ved de elektromagnetiske målinger ble det påvist ledende soner som gjennomgående er svakt ledende. Det er ikke observert indikasjoner på sammenhengende malmdannelse av større mektighet. Det ble ikke klarlagt hvor kisblokken er kommet fra. Man må anta at blokken stammer fra en fjernere liggende forekomst.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
27
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport