Ekstraksjon av sekundær jern- og manganoksyder i bekkesedimenter.

Seksti sammenslåtte kommuneprøver (bekkesedimenter) fra det sørlige Norge ble ekstrahert med oksalsyre: a) koking i 5 minutter og b) 18 timer ved værelses- temperatur. Ekstraktene ble analysert på plasmakvantometer og resultatene er framstilt grafisk og sammenliknet med analyseresultater fra ekstraksjon med salpetersyre og bestemmelse av totalinnhold med XRF. Resultatene fra ekstrak- sjon med oksalsyre i denne rapporten skal brukes istedenfor tilsvarende resultater rapportert i NGU Rapport 1662 C.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1662 D
Page number:
75
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport