Egnethetsvurderinger (grunnvann, byggeråstoff og fyllplass) av sand- grusforekomster i Lierne kommune for kommuneplanens arealdel.

Rapporten gir en enkel egnethetsvurdering av sand- og grusforekomster i kommunen med hensyn på grunnvannsuttak, byggråstoff og plassering av kommunal fyllplass. Vruderingene er hovedsaklig gjort ut fra kvartærgeologisk kommunekart, M 1:100.000, grunnvannsundersøkelser i forbindelse med NGU-programmet Grunnvann i Norge (GiN), J.E. Klefstads hovedoppgave i ingeniørgeologi ved NTH og NGUs Grusregister. Det er muligheter for grunnvannsuttak fra mange større sand- og grusfore- komster, men avsetningene ved Myrvold, Skjelbred bru og Storenga er mest aktuell til grunnvannsforsyning. Sand- og grusforekomstene ved Myrvold, Mebygda - Storåa og Nesset er egnet til byggeråstoff, mens forekomsten ved Ågårdsdeltaet er best egnet til kommunal fyllplass.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.138
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport