Edelmetallanalyser i bekkesedimenter, Nord-Trøndelag og Fosen

For å få en bedre regional oversikt over fordelingen av edelmetaller i Nord- Trøndelagprogrammets programområde, er et større antall analyser av gull og platinametaller i bekkesedimenter sammenstilt og presentert på karter i måle- stokkene 1:500.000. I resultatene forekommer flere interessante anomale provinser for både gull og platinametallene (Pt, Pd, Rh). Flere av anomaliene forekommer i områder hvor det fra før ikke er kjente mineraliseringer. Rapporten legger kun vekt på en foreløpig presentasjon av resultatene slik at disse kan legges til grunn ved planleggingen av årets feltarbeider. Fra NGU's side vil det i 1990 hovedsaklig bli foretatt feltkontroller og supplerende prøvetaking i anomale områder. Rapporten ble først utgitt som foreløpig rapport, men er senere ajourført med supplerende data.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.081
Page number:
121
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport