Dybdemåling i Tysfjord, Tysfjord kommune, Nordland

PPå oppdrag av Statens vegvesen, Nordland vegkontor er det utført batymetriske målinger i Tysfjord, Tysfjord kommune, Nordland fylke. Hensikten med målingene var opprinnelig ved seismikk og ekkoloddregistreringer å finne en mulig tunnel- trase fra Skardberget (eventuelt Bremsneset) til Korsnes og kartlegge løs- massedekket over fjell. Det viste seg snart at fjorden i det aktuelle området var for dyp til at det var økonomisk interessant å fortsette planleggingen av en undersjøisk tunnel. I samråd med Harald Rostad, Nordland vegkontor, ble det besluttet å redusere omfanget av undersøkelsen og gjennomføre en ren ekkolodd- registrering av terskelområdet nord for Korsnes, av dypålen inn mot nordsida av Skardberget og profiler over fjorden ved nordenden og sørenden av Skardberget. Fjorden er en terskelfjord med vanndyp på over 700 m mellom Skardberget og Bognes. Fra tverrprofilet Skardberget - Bognes og nordover, er fjorden dypere enn 400 m helt til det grunner opp mot terskelen nord for Korsnes.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.142
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland