Drikkevann i Finnmark. En vurdering av behov og muligheter for bruk av grunnvann.

Som en del av Finnmarksprogrammet grunnvannskartlegging er råvannskildene til vannverk som forsyner mer enn 100 personer registrert. Undersøkelsene innbefatter 82 vannverk som forsyner 91 prosent av Finnmarks befolkning. 19 prosent av befolkningen drikker grunnvann, 49 prosent får sitt drikkevann fra innsjøer og 32 prosent fra elver. Grunnvannsanleggene har som oftest god råvannskvalitet. Omtrent halvparten av overflatevannverkene har utilfredsstillende råvannskvalitet, som i hovedsak skyldes forurensninger fra rein og/eller sjøfugl i vannverkene har tilfredsstillende kapasitet, mens resten har udekket behov i perioder. Grunnvann vil være en alternativ vannkilde for mange av de vannverkene som i dag ikke har tilfredsstillende kapasitet og/eller råvannskvalitet. Våre undersøkelser viser at dersom alle påviste grunnvannsforekomster i Finnmark blir utnyttet, kan 37% av finnmarkingene drikke grunnvann.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
90.050
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark