Div. befaringer og ingeniørgeologiske undersøkelser i forbindelse med fyllingsmasser for damsted ved Raudalsvatn, Styggevatn og Høydalsvatn

Oppdraget gikk ut på å undersøke bergartene i nærheten av Raudalsdammen og Vassenden i forbindelse med masseuttak til fyllingsdammene ved Raudalsvann og Høydalsvann. Videre skulle det finnes brukbare filtermasser i dalen nedenfor Raudalsdammen. Tilslutt skulle det foretas en kort befaring til Sprangdalen for å vurdere noen elveavsetninger og morenerygger i forbindelse med filter- og tetningsmasser til en fyllingsdam ved Styggevann. Disse arbeidene er en del av undersøkelsene for Vest Jotunheimen-anleggene. Se forøvrig NGU Rapportene 817, 817 A og 817 B.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
817 C
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport