Detaljundersøkelser av sand og grusavsetninger i nedre del av Saltdalen.

Med utgangspunk i tidligere undersøkelser er de mest interessante løsmasseavsetningene undersøkt i detalj med tanke på anvendelse til byggetekniske formål. Elveterrassene som dominerer landskapet i dalen, består hovedsakelig av sand under et topplag med noe grovere materiale. Sanden i disse avsetningene er i de fleste tilfeller for ensgradert til å egne seg til teknisk bruk. De områdene som peker seg ut som de beste for dette formål er breelvavsetningene ved Lillealmenningen og Storalmenningen. Her finnes betydelige mengder løsmasser, og deler av avsetningene har en korngradering som gjør materialet vel egnet til betongformål. Prøvestøpinger i betong viser at sammen med singel fra Gaula gir fastheter over det som er normalt for landsdelen. Den lokale singelen derimot synes ikke å ha den samme kvalitet og gir ved bruk noe lavere fasthetsverdier. Ved større uttak av masser er lillealmenningen å foretrekke fremfor Storalmenningen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1712/7A
Page number:
60
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland