Detaljundersøkelse av skiferforekomst i Friarfjord, Lebesby kommune, Finnmark.

I forbindelse med NGU's Nord-Norge-prosjekt er skiferforekomsten i Friar- fjord, Lebesby kommune, Finnmark, befart, kartlagt og diamantboret. Resul- tatet av disse undersøkelsene viser skiferforekomst av størrelsesorden 30 mill. m3 med beliggenhet nær fjorden. Etter gjennomgåelse av tidligere rapporter, kartleggingsarbeider og samtaler med kjentfolk finner NGU det riktig å anbefale at mulighetene for gjenåpning av skiferbruddene vurderes. I denne forbindelse bør en fra sakkyndig hold få utredet mulighetene for å gripe forekomsten an på en annen måte enn tidligere, komme fram til en mer skånsom og tidsmessig uttaks- og bearbeidingsteknikk samt undersøke mulig- hetene for å lage nye produkter.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1193 A
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark